Regulamin chóru

Wewnętrzny Regulamin Chóru
Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego „JUBILUS”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Chór Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego „JUBILUS” jest amatorskim zespołem artystycznym, złożonym z Wychowanków, ich rodzin, przyjaciół i znajomych o zamiłowaniu muzycznym, deklarujących chęć uczestnictwa w Chórze na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2. Chór opiera swoją działalność na dobrowolnej aktywności członków Chóru.
3. Chór działa w ramach Fundacji Wychowanków hm Władysława Skoraczewskiego.
4. Reprezentantem prawnym Chóru jest Fundacja wymieniona w ust. 3.
5. Chór ma prawo używania logo Fundacji oraz własnego logo (emblematów), którym jest biało-czerwona chusta z czarnym kluczem wiolinowym.
6. Chór współpracuje z Orkiestrą Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego (zwaną dalej Orkiestrą Wychowanków), organizowaną na potrzeby konkretnych inicjatyw kulturalnych.
7. Sprawy finansowe związane z działalnością Chóru realizowane są za pośrednictwem Fundacji Wychowanków hm Władysława Skoraczewskiego.

§ 2 Cele i formy działalności

1. Cele Chóru obejmują:
a) upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć artystycznych, kulturalnych i wychowawczych druha Władysława Skoraczewskiego oraz pielęgnowanie tradycji patriotycznych, harcerskich, społecznych, na których oparta była ta działalność,
b) integrację wychowanków druha Władysława Skoraczewskiego oraz ich rodzin i przyjaciół,
c) upowszechnianie polskiej kultury w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem muzyki chóralnej;
d) rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz doskonalenie warsztatu wokalnego członków Chóru, kultywowanie oraz kontynuowanie tradycji śpiewu chóralnego.
2. Chór realizuje swoje cele poprzez:
a) pracę nad doskonaleniem i poszerzaniem repertuaru;
b) organizowanie i uczestnictwo w koncertach oraz imprezach kulturalnych;
c) udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Fundację Wychowanków hm Władysława Skoraczewskiego;
d) inicjowanie imprez integracyjnych i innej aktywności kulturalnej.

§ 3 Struktura organizacyjna

1. Władze Chóru stanowią:
a) Rada Chóru,
b) Rada Artystyczna, której przewodniczy Dyrektor Artystyczny Chóru.
2. Rada Chóru, Rada Artystyczna oraz Dyrektor Artystyczny Chóru zgodnie ze sobą współpracują dla dobra Chóru i pozytywnego jego wizerunku.
3. W przypadku organizacji występów wspólnie z Orkiestrą Wychowanków oraz/lub solistami i innymi grupami wokalnymi, Rada Artystyczna wspólnie z Radą Chóru współdziałają z przedstawicielami tych grup/solistami w celu uzgodnienia i przygotowania programu każdego występu.
4. Dyrektor Artystyczny Chóru, jako osoba odpowiedzialna za poziom artystyczny i przygotowanie Chóru do występów artystycznych, ma prawo decydowania o ostatecznym kształcie każdego spektaklu.
5. Zatwierdzenie i zmiany Regulaminu Chóru, zmiany personalne we władzach Chóru, dokonywane są na wniosek Rady Chóru i Rady Artystycznej na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.
6. Chór reprezentują członkowie Zarządu Fundacji oraz Dyrektor Artystyczny Chóru lub osoby przez niego wyznaczone z grona władz Chóru.

§ 4 Rada Chóru

1. Radę Chóru wybiera Chór większością głosów. Rada Chóru składa się z przedstawicieli Chóru. Prawo uczestnictwa w Radzie Chóru uzyskują chórzyści o co najmniej rocznym stażu.
2. Rada Chóru wyłania spośród siebie Przewodniczącego Rady Chóru, Inspektora Chóru oraz Inspektora Orkiestry.
3. Funkcje pełnione w Radzie Chóru mogą być łączone i decyduje o tym Dyrektor Artystyczny Chóru w porozumieniu z Radą Chóru.
4. Rada Chóru może samodzielnie zapraszać do współpracy osoby wspomagające działalność Chóru i Orkiestry.
5. Rada Chóru odpowiada za sprawy organizacyjne Chóru.
6. Do obowiązków Rady Chóru należy przede wszystkim:
a) informowanie członków Chóru o celach Chóru, zadaniach i sposobach ich realizacji,
b) współpraca i wspieranie organizacyjne Rady Artystycznej,
c) wnioskowanie do Dyrektora Artystycznego Chóru oraz Zarządu Fundacji odnośnie zmian personalnych w Radzie Chóru,
d) organizowanie działalności Chóru (w tym: prób, koncertów, warsztatów i imprez integracyjnych),
e) troska o dobrą atmosferę w Chórze,
f) organizowanie promocji Chóru,
g) prowadzenie ewidencji obecności członków Chóru, przedstawianie Dyrektorowi Artystycznemu Chóru statystyki obecności przed koncertami i występami.
7. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Chóru należy:
a) nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków Rady Chóru,
b) współpraca z Zarządem Fundacji w kwestiach dotyczących pracy Chóru, w tym w sprawach dotyczących finansowych aspektów jego działalności.
8. Przewodniczący Rady Chóru ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

§ 5 Rada Artystyczna, Dyrektor Artystyczny Chóru

1. Dyrektora Artystycznego Chóru powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji na mocy uchwały.
2. Radę Artystyczna powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji na Wniosek Dyrektora Artystycznego Chóru.
3. W skład Rady Artystycznej wchodzą Dyrektor Artystyczny Chóru, instruktorzy muzyczni oraz dyrygenci współpracujący z Orkiestrą Wychowanków.
4. Do obowiązków Rady Artystycznej należy przede wszystkim:
a) określanie planów rozwoju i działalności Chóru zgodnie z celami Chóru, o których mowa w § 2. punkt 1,
b) opracowywanie repertuaru Chóru,
c) dbanie o wysoki poziom artystyczny Chóru.
5. Do obowiązków Dyrektora Artystycznego Chóru należy:
a) realizacja celów Chóru,
b) nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków Rady Artystycznej,
c) prowadzenie prób i koncertów,
d) dbanie o wysoki poziom artystyczny Chóru.
6. Dyrektor Artystyczny Chóru ma prawo:
a) decydować o udziale Chóru w koncertach, konkursach i innych wydarzeniach artystycznych,
b) uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji,
c) reprezentować Chór na zewnątrz, w zakresie reprezentacji uzgodnionym z Zarządem Fundacji.

§ 6 Członkowie Chóru, ich prawa i obowiązki

1. Członkami Chóru mogą być wychowankowie druha Władysława Skoraczewskiego a także członkowie ich rodzin i przyjaciele, mający poczucie więzi z Chórem.
2. Warunkiem uczestniczenia w Chórze nowych członków jest zgłoszenie się do Dyrektora Artystycznego Chóru lub Inspektora Chóru oraz pozytywny wynik przesłuchania muzycznego.
3. Członkowie Chóru mają prawo do:
a) udziału w próbach,
b) informacji na temat planów koncertowych i innych działań artystycznych,
c) otrzymywania materiałów pomocniczych (w tym nut i materiałów dźwiękowych, wysyłanych w postaci plików za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie wydruku),
d) zgłaszania Radzie Chóru i Radzie Artystycznej inicjatyw organizacyjnych, artystycznych i integracyjnych,
e) uczestniczenia w pracach organizacyjnych związanych z działalnością Chóru,
f) zawieszenia swojej działalności w chórze na okres maksymalnie 3 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec przedłużeniu) - o czym zobowiązani są zawiadomić Dyrektora Chóru za pośrednictwem Inspektora Chóru wraz z podaniem przyczyny zawieszenia,
g) pracy w życzliwej, harcerskiej atmosferze.
4. Członkowie Chóru są zobowiązani do:
a) systematycznego i aktywnego udziału w próbach, i podnoszenia umiejętności artystycznych,
b) uczestniczenia w koncertach i innych działaniach artystycznych Chóru, do których zostali zakwalifikowani,
c) zawiadamiania Inspektora Chóru o przyczynach nieobecności na próbach,
d) godnego reprezentowania Chóru, dbania o dobre imię Chóru, hm Władysława Skoraczewskiego i godne reprezentowanie Fundacji,
e) przestrzegania postanowień Regulaminu,
5. Z udziału w występie może zostać wykluczony członek Chóru, który opuścił więcej niż 50% prób w miesiącu, był nieobecny na 2 ostatnich próbach generalnych lub nie zna wymaganego repertuaru. O ostatecznym składzie Chóru na koncert lub inne działanie artystyczne decyduje Dyrektor Artystyczny Chóru.
6. Skreślenie z listy Chóru następuje na skutek:
a) pisemnej lub ustnej rezygnacji członka Chóru, złożonej na ręce Dyrektora Artystycznego Chóru i Inspektora Chóru lub członka Rady Chóru,
b) wykluczenia członka Chóru przez Radę Artystyczną i Radę Chóru na skutek naruszenia postanowień Regulaminu Chóru, w szczególności § 6 pkt. 4 lub narażenia na szwank dobrego imienia Chóru, jego władz i Zarządu Fundacji lub druha Władysława Skoraczewskiego,
c) nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 10 kolejnych prób.
7. Decyzja o wykluczeniu ze składu Chóru jest oznajmiana osobie zainteresowanej przez Dyrektora Artystycznego Chóru w obecności Inspektora Chóru wraz z podaniem przyczyny. W przypadku nieobecności wiadomość taka przesyłana jest drogą mailową.
8. Od decyzji o skreśleniu z listy Chóru przysługuje odwołanie do Rady Chóru. W przypadku wykluczenia z powodów wymienionych w punkcie 6 podpunkt b), przysługuje dodatkowo odwołanie do Zarządu Fundacji.

§ 7 Finanse Chóru

1. Za właściwą gospodarkę finansową Chóru odpowiada Zarząd Fundacji.
2. Na budżet Chóru składają się:
a) darowizny chórzystów przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością Chóru,
b) inne środki (darowizny, wynagrodzenia za koncerty, dotacje), uzyskane na działalność Chóru.
3. Środki uzyskane z przeznaczeniem na działalność Chóru i pozostające w zarządzie finansowym Fundacji, mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie ze Statutem Fundacji. Wykorzystanie przez Zarząd Fundacji środków uzyskanych przez Chór na inne cele odbywa się w drodze uzgodnień Zarządu Fundacji z Radą Chóru i Dyrektorem Artystycznym Chóru.
4. Koszty działalności Chóru pokrywane są przez Fundację. Budżetem Chóru dysponuje Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji konsultuje z Radą Chóru wydatki związane z celami Fundacji, określonymi w jej Statucie, pozostające jednak w ścisłej zależności z działalnością Chóru.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sytuacjach nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Fundacji Wychowanków hm Władysława Skoraczewskiego.