ul. Zamiejska 7/91,
03-580 Warszawa

STATUT

FUNDACJI Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Jacka Jabłońskiego, Agnieszkę Bielecką, Teresę Kamińską, Marzennę Jolantę Kazimierczuk, Lidię Krystynę Matuszewską, Annę Malwinę Granit-Młynarską, Dariusza Roberta Młynarskiego, Marka Przeździeckiego, Małgorzatę Ewę Przeździecką - zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez: Artura Szadkowskiego Notariusza, w Kancelarii Notarialnej przy Al. Szucha 16 lok. 20, 00-582 Warszawa, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

Siedzibą fundacji jest Warszawa.

§4.

 1. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze i podobnych celach.

§5.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§6.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Rozdział II

 CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§7.

Celami fundacji są:

 1. Upowszechnianie dorobku artystycznego i misji wychowawczej harcmistrza Władysława Skoraczewskiego;
 2. Kontynuacja działań artystycznych, harcerskich i społecznych opartych na wartościach i metodach wypracowanych przez harcmistrza Władysława Skoraczewskiego;
 3. Łączenie pokoleń wychowanków Władysława Skoraczewskiego, ich rodzin oraz sympatyków poprzez różnorodne działania integracyjne promujące idee wychowawcze Władysława Skoraczewskiego;
 4. Popularyzowanie osiągnięć naukowych, artystycznych iwychowanków Władysława Skoraczewskiego;
 5. Skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki, przedsiębiorców oraz innych osób fizycznych i prawnych, którym cele fundacji są bliskie.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie Chóru Wychowanków hm. Władysława Skoraczewskiego, oraz innych form działalności artystycznej;
 2. Organizowanie przedsięwzięć artystycznych, w tym koncertów chóru, orkiestry i innych zespołów artystycznych;
 3. Publikację wydawnictw informacyjnych, literackich, muzycznych i albumów pamiątkowych w formie materialnej i elektronicznej;
 4. Opiekę nad grobem harcmistrza Władysława Skoraczewskiego;
 5. Stworzenie i prowadzenie archiwum pamiątek związanych z działalnością muzyczną harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, jego zespołów w tym głównie Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP działającego przy Teatrze Wielkim w Warszawie oraz jego członków;
 6. Organizowanie wystaw i pokazów związanych z historią działalności harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, jego zespołów i ich członków;
 7. Udział w koncertach, imprezach okolicznościowych, festiwalach i innych imprezach artystycznych;
 8. Współudział w organizowaniu różnych imprez artystycznych;
 9. Sporządzanie oraz publikowanie zapisów nutowych, fonograficznychfilmowych z działalności artystycznej Fundacji;
 10. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji i seminariów związanychdziałalnością statutową Fundacji;
 11. Organizację spotkań i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych;
 12. Współpracę z instytucjami i organizacjami, których celem jest rozwijanie, propagowanie kultury muzycznej i prowadzenie działalności kulturalnejedukacyjnej.
 13. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządziałającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi, grupami twórczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji;
 14. Przyznawanie wyróżnień i odznaczeń dla osób wspierających działalność Fundacji.

 §9.

Do osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

Rozdział III

 MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000,00 zł – (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
 6. dotacji oraz grantów.

§13.

Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15.

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) lub, jeżeli są to osoby zagraniczne równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej na złote polskie, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Fundatorzy, w obecności 2/3, podejmują ostateczną decyzję w sprawie przyznania tytułu Sponsora Fundacji, zwykłą większością głosów.

§16.

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV

  ORGANY FUNDACJI

 

 

§17.

Organami Fundacji są:

-          Rada Fundacji, jeżeli Fundacja będzie miała Sponsorów, którzy w trybie określonym w § 18 Statutu spełnią warunki uczestnictwa w Radzie;

-          Zarząd Fundacji.

§18.

 1. Radę Fundacji tworzą Sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile mają siedzibę (miejsce zamieszkania) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pod warunkiem, że złożą przed upływem jednego miesiąca od daty uzyskania tytułu Sponsora Fundacji lub uzyskania siedziby (miejsca zamieszkania) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady.
 2. Członkowie Rady fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestęumyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Radę Fundacji tworzą Sponsorzy, którzy wyrażają gotowość pracy w Radzie i zostaną do niej powołani przez Fundatorów, przy obecności 2/3 Fundatorów, przy zwykłej większości głosów.
 4. W skład Rady Fundacji może wejść Fundator, o ile złoży pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady.

§19.

Rada podejmuje działalność, jeżeli w jej pracach może brać udział co najmniej trzech Sponsorów. W przeciwnym przypadku jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

§20.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§21.

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§22.

 1. Zebranie Rady zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona. Co do zasady, zawiadomienie o posiedzeniu winno być dokonane co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Zebrania Rady odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Zebrania Rady mogą być organizowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
 4. Na posiedzeniach Rady mogą być obecne osoby spoza Fundacji, jeżeli Prezes Rady zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Rada lub ze względu na przedmiot obrad.

§23.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

§24.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.

§25.

Do Rady należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §§ 33, 37, 38 ust. 3 i 39 ust. 2 i 3 niniejszego Statutu.

§26.

 1. Zarząd Fundacji skład się z jednej do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów, działających łącznie. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.
 2. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Jeśli nie powstanie Rada Fundacji, to sprawozdanie roczne Zarządu Fundacji zatwierdzane jest przez Fundatorów zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 Fundatorów.

§27.

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§28.

Fundatorom, w obecności 2/3, służy prawo odwoływania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie zwykłą większością głosów. Postanowienie § 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§29.

Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji. Wiceprezes i Sekretarz Fundacji są wybierani w razie powołania zarządu co najmniej trzyosobowego.

§30.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji w wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§31.

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 3. zarządza majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. ustala regulamin Biura Fundacji,
 6. tworzy i znosi filie Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej.
 9. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§32.

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę programową, złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.

 

§33.

Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tych funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.

§34.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§35.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu,tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji, jeśli Zarząd składa się z dwóch lub więcej osób.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

 

Rozdział V

 ZMIANA STATUTU

 

 

§36.

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§37.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Rozdział VII

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§38.

 1. Do efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały .

§39.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, o ile została ona utworzona na zasadzie § 18, oraz wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji, lub Zarząd w sytuacji, gdy Rada Fundacji nie została utworzona. W takim przypadku wybór instytucji podlega zatwierdzeniu przez Fundatorów.

§40.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§41.

Do Statutu dołącza się oświadczenia Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.